Marturisirea de credinta crestin-ortodoxa

Ce înseamnă mărturisirea de credinţă crestin-ortodoxă? Aceasta reprezintăadevărurile credinţei creştine, cel mai pe scurt expuse în mărturisirea decredinţă a Bisericii Ortodoxe Răsăritene. Această mărturisire de credinţă -SIMBOLUL CREDINâEI.
Există numai un singur model de mărturisire de credinţă?
Există mai multemărturisiri de credinţă, cum ar fi: Simbolul Apostolic, Simbolul SfântuluiAtanasie cel Mare şi al Sfântului Grigorie al Neocezareei. Dar, Simbolul decredinţă expus mai jos, cel mai folosit în Biserica Ortodoxă, a fost alcătuitîn cursul a două sinoade ecumenice, la Niceea (325) şi la Constantinopol (381).Este alcătuit din douăsprezece articole.

TA‚LCUIREA SIMBOLULUI DE CREDINâA‚

ARTICOLUL I ALSIMBOLULUI CREDINâEI
Care este articolul I din Simbolul Credinţei?
„Cred într-UnulDumnezeu, Tatăl Atotţiitorul, Făcătorul cerului şi al pământului, văzutelortuturor şi nevăzutelor”
De ce credem întru Unul Dumnezeu? Deoarece numai Unul este Dumnezeucu adevărat.
Cum este natura lui Dumnezeu? Dumnezeu este duh, nemărginit,neschimbător, necuprins, veşnic, fără început şi fără sfârşit.
Care sunt atributele esenţiale ale lui Dumnezeu? Dumnezeu estedesăvârşit sfânt, desăvârşit bun, desăvârşit drept, desăvârşit adevărat,desăvârsit liber, preaînţelept, atotputernic, preamilostiv, omniprezent,atotştiutor şi Sieşi suficient.
De ce numim pe Dumnezeu – Tatăl? Pentru că El este Tatăl lui IisusHristos, unicul Său Fiu şi prin El al tuturor celor care, renăscuţi prin IisusHristos, devin fii ai Săi.
De ce numim pe Dumnezeu – Creatorul? Pentru că El a creat toate celevăzute şi nevăzute prin puterea şi atotînţelepciunea Sa şi nimic n-a existat şinu există fără El. El este Creator şi Proniator.
Ce se înţelege prin cer? Îngerii, care sunt duhurinevăzute şi sunt nenumăraţi.
Sunt îngerii asemenea oamenilor? Da. Ca şi oamenii, îngerii suntfiinţe dăruite cu raţiune, cu simţăminte, putere şi nume propriu. Ca şioamenii, ei îşi găsesc fericirea în Dumnezeu.
Prin ce se deosebesc îngerii de oameni? Îngerii sunt netrupesti şinemuritori.
Ce sunt îngerii păzitori? Aceştia sunt îngerii cărora lis-a încredinţat să ocrotească şi să apere pe oameni. Chiar Hristos a adeveritaceasta când a spus: „Vedeţi să nu dispreţuiţi pe vreunul din aceştia mici, căzic vouă: Că îngerii lor, în ceruri, pururea văd faţa Tatălui Meu, Care este înceruri” (Matei XVIII, 10).
Toţi îngerii sunt asemenea?
Toţi îngerii auaceeaşi natură, dar se deosebesc prin slavă, putere şi făptuire. Există nouăcete îngereşti: Scaunele, Heruvimii şi Serafimii, Domniile, Stapâniile,Puterile, Începătoriile, Arhanghelii şi Îngerii.
Mai au îngerii în Biblie şi alte numiri? Da, foarte des sunt numiţi”Oştirile cereşti”, „Oştirile lui Dumnezeu”.
De ce sunt numiţi cu numiri militare? Pentru că ei sunt acea forţădumnezeiască care luptă împotriva duhurilor rele, care se împotrivesc luiDumnezeu şi care îi atacă oameni.
Ce sunt duhurile rele?
Ele au fost cândvaîngeri, care însă au căzut de la Dumnezeu şi au devenit vrăjmaşi ai luiDumnezeu şi ai oamenilor.
Cum altfel se mai numesc duhurile rele? Diavoli.
Ce înseamnă acest nume?
Clevetitor saudefăimător. Căci diavolii fără încetare clevetesc şi defăimează pe Dumnezeu şipe oameni.
Spre ce fapte rele îi îndeamnă fără încetare diavolii pe oameni?
Spre toate patimilepăcătoase şi faptele rele care sunt împotriva legii lui Dumnezeu şi îndeobştespre ură, minciună şi silnicie. Aşa cum Domnul Iisus a grăit evreilor, celorcare îl prigoneau: „Voi sunteţi din tatăl vostru, diavolul, şi vreţi să faceţipoftele tatălui vostru. El, de la început, a fost ucigător de oameni şi nu astat întru adevăr, pentru că nu este adevăr întru el. Când grăieşte minciuna,grăieşte dintru ale sale, căci este mincinos şi tatăl minciunii” (Ioan, VIII,44).
Cum putem şti dacă unii oameni sunt stăpâniţi de diavol?
După ura lorîmpotriva lui Dumnezeu şi a oamenilor şi după înşelare şi silnicie.
De care nume se tem diavolii cel mai mult? De numele Domnuluinostru Iisus Hristos.
Al cui nume urăsc necredincioşii cel mai mult? Numele Domnuluinostru Iisus Hristos.

ARTICOLUL AL II-LEADIN SIMBOLUL CREDINâEI
Care este articolul al II-lea din Simbolul Credinţei? „Azi întru Unul DomnIisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul Născut, Care din Tatăl Sa născut maiînainte de toţi vecii. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeuadevărat, născut, nu făcut. Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-aufăcut.”
Ce înseamnă numele Iisus Hristos? IISUS înseamnă MA‚NTUITOR, căci Ela venit să mântuiască pe oameni de Satana, de păcate şi moarte. HRISTOSînseamnă UNS (împărat, Arhiereu, Prooroc).
În ce chip este Iisus Hristos – Fiul lui Dumnezeu? El este unicul Fiual lui Dumnezeu Tatăl, născut, nu făcut.
Există o diferenţă mare între „născut” şi „făcut”? Da, foarte mare.Aşa după cum omul dă naştere copilului care este din aceeaşi fiinţă cu el, darcare există şi lucrează altele, care nu sunt de aceeaşi fiinţă cu el, asemeneaşi
Dumnezeu naşte peFiul Său din veşnicie, din fiinţa Sa proprie, şi a creat, de asemenea, şinenumărate fiinţe şi lucruri care nu sunt din aceeaşi natură cu El.
De ce este numit Lumină din Lumină? Pentru că Tatăl Lui este Luminaînţelepciunii şi a iubirii veşnice, iar astfel este firesc ca El, Fiul unuiasemenea Tată, să fie Lumină din Lumină.
De ce este El numit Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat?
Din acelaşi motiv.Tot astfel se întâmplă şi cu natura lumii acesteia; de pildă, pe acela care senaşte din om îl putem numi „omul adevărat din om adevărat”, pentru că fiul estetotdeauna şi oriunde din aceeaşi fiinţă ca şi părinţii săi.
Asemenea şi Domnulnostru Iisus Hristos, pentru că este Fiul lui Dumnezeu, cu adevărat esteDumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, după cum chiar El a zis: „Eu şi TatălMeu una suntem” (Ioan X,30).
De ce spunem: „Prin care toate s-au făcut”? Deoarece Dumnezeuprin Fiul a creat toate lucrurile în cer şi pe pământ. După cum este întărit şiîn Sfânta Scriptură: „Toate prin El s-au făcut; şi fără El nimic nu s-a făcutdin ce s-a făcut” (Ioan I, 3).

ARTICOLUL ALIII-LEA DIN SIMBOLUL CREDINâEI
Care este articolul al III-lea din Simbolul Credinţei? „Care pentru noioamenii şi pentru a noastră mântuire, S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat dela Duhul Sfânt şi din Maria Fecioara şi S-a făcut om”
Pentru ce s-a pogorât Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, din cer, adică dinslava şi fericirea Sa veşnică în aceasta lume a pătimirii? Pentru oameni şipentru mântuirea lor.
Care a fost pricina pogorârii Lui din ceruri? Ce L-a mişcat? Mila şi iubirea Sanemărginită faţă de oameni.
A venit El, oare, pentru toţi oamenii? Da, El a venit să aducă mântuiretuturor oamenilor. Dar s-au mântuit doar aceia care au crezut în El şi care aurăspuns cu iubirea lor iubirii pe care El a arătat-o.
Ce înseamnă: S-a întrupat de la Sfântul Duh şi din Maria Fecioara? Întrupat înseamnăînveşmântat în trup sau că a luat trup. Preasfânta Fecioară Maria L-a zămislit,nu după fire, ci mai presus de fire, prin puterea Duhului Sfânt.
Cum a fost cu putinţă ca Fecioara să nască pe Fiul fără a fi căsătorită? La AtotputerniculDumnezeu toate sunt cu putinţă. Prin puterea Sa El a creat la început pe primulbărbat şi prima femeie, pe Adam şi Eva. Tot prin puterea Sa, El a făcut caFecioara Maria să zămislească pe Iisus Hristos, Om adevărat şi Dumnezeuadevărat.
În ce este Iisus Hristos asemenea oamenilor?
El a avut trupomenesc şi suflet omenesc ca orice om, mai puţin păcatul. A fost om desăvârşit,lipsit de păcate şi patimi.
Prin ce se deosebeşte Iisus Hristos de toţi oamenii din istorie? Prin unirea celordouă firi, cea dumnezeiască şi cea omenească, într-o singură persoană. Oameniisunt oameni, dar El a fost Dumnezeu – Om.
De ce o numim pe Fecioara Maria Maica Domnului, Născătoare de Dumnezeu?
Pentru căMântuitorul nostru a avut două firi, dumnezeiască şi omenească, care s-au unitla zămislire. Astfel, Dumnezeu şi omul s-au născut din ea în acelaşi timp, înaceeaşi persoană.
De ce o numim pe Fecioara Maria Pururea Fecioară? Pentru că ea a fostfecioară înainte, în timpul şi, de asemenea, după naşterea lui Iisus Hristos;ea a rămas veşnic Fecioară.
O cinsteşte Biserica ortodoxă pe Maica Domnului ca Sfântă?
Da, în BisericaOrtodoxă Maica Domnului este cinstită mai presus de toţi ceilalţi sfinţi, maimult chiar decât îngerii, pentru că a fost aleasă de Dumnezeu să fiemijlocitoare pentru mântuirea omenirii prin naşterea Mântuitorului lumii.
De ce îl numim pe Hristos Mântuitor? Pentru că S-a pogorât din cerurica să mântuiască pe oameni de Satana, de păcat şi moarte. Căci Satana estepricinuitorul păcatului, iar prin păcat a venit moartea.
Când a fost săvârşit primul păcat? În Rai, când Adam şi Eva s-auridicat împotriva lui Dumnezeu şi s-au supus Satanei.
Ce legătură au restul oamenilor cu păcatul lui Adam? Noi toţi ammoştenit acest păcat de la protopărinţii noştri. Aşa cum moştenim anumite bolide la părinţii noştri, aşa am moştenit şi păcatul de la strămoşii neamuluiomenesc.
Acesta a fost singurul păcat pentru care Hristos a venit să-i mântuiască peoameni? Nu. Acestui păcat dintâi i s-au adăugat nenumărate alte păcate; astfelîncât după o vreme mai îndelungată oamenii au căzut pe deplin sub putereaSatanei.
De ce nu a ridicat Dumnezeu un om mare – un geniu – să săvârşească lucrarealui Hristos şi să-L cruţe în felul acesta pe Fiul Său Cel Veşnic?
Pentru că toţioamenii erau păcătoşi şi muritori, chiar şi cei mai mari şi mai buni. Întreagalume zăcea în păcat. Satana şi moartea stăpâneau lumea până la pogorârea dinceruri a unicului Mântuitor cu putinţă, mai puternic decât Satana, fără depăcat şi fără de moarte, Care a adus neamului omenesc eliberare şi mântuire.

ARTICOLUL AL IV-LEADIN SIMBOLUL CREDINâEI
Care este articolul al IV-lea din Simbolul Credinţei?
„Azi S-a răstignitpentru noi în zilele lui Pilat din Pont, şi a pătimit şi S-a îngropat”.
Care au fost acuzatorii lui Iisus Hristos? Preoţii evrei şifariseii, care-L pizmuiau pe Iisus Hristos pentru că săvârşise minuni mari, pecare ei nu le-au putut săvârşi, şi pentru că poporul era mult mai apropiat deEl decât de ei.
Cine a fost judecătorul care l-a osândit la moarte pe Iisus?
Pilat din Pont,guvernatorul roman al Palestinei, ca reprezentant al împăratului de la Roma.
De ce este pomenit în mod deosebit numele lui Pilat din Pont? Pentru ca moartealui Iisus Hristos să fie întărită istoric, tot astfel cum este pomenit şi numeleîmpăratului Augustus în textele evanghelice care istorisesc naşterea Lui.
Pentru ce păcat sau fărădelege L-a osândit Pilat pe Iisus la moarte?
Pentru nici unpăcat. Pilat însuşi a afirmat înaintea preoţilor evrei şi a poporului, grăind:”Nu găsesc nici o vină în Omul acesta” şi a repetat: „Dar iată eu, cercetându-Lîn faţa voastră, nici o vină n-am găsit în acest Om”; şi, de asemenea, a treiaoară a zis: „Ce rău a săvârşit acesta? Căci iată, El n-a săvârşit nimic vrednicde moarte”. Dar temându-se de evrei,
acesta L-a dat săfie răstignit (cf. Luca XXIII, 4 şi 14; Ioan XVIII, 38 şi XIX, 4 şi 6).
Cum a îngăduit dreptatea dumnezeiască ca Iisus să sufere o moarte atât de cumplită,fiind pe deplin nevinovat? El nu a murit pentru vreun păcat al Său, ci pentrupăcatele noastre. Veşnica dreptate a lui Dumnezeu a căutat o astfel de jertfăcurată şi nepreţuită pentru păcatul lui Adam şi pentru păcatele noastre.
A existat vreo pricină pentru o jertfă atât de mare?
Da. Prin aceastăjertfă Dumnezeu şi-a arătat iubirea Sa fără de margini faţă de oameni. „El(Dumnezeu) ne-a iubit pe noi şi a trimis pe Fiul Său jertfă de ispăşire pentrupăcatele noastre” (I Ioan IV, 10).
De ce îl numim pe Iisus Hristos „Răscumpărător”?
Pentru că ne-arăscumpărat din păcate şi moarte prin pătimirea Sa şi prin moartea pe cruce.
Cum a putut să moară Dumnezeu, fiind fără de moarte?
El nu a murit caDumnezeu, ci ca om. Dumnezeirea şi sufletul Său nu au gustat în nici un chipmoartea.
În ce constă măreţia unică a jertfei lui Hristos?
În primul rând, îndesăvârşita Sa nevinovăţie; în al doilea rând, în iubirea Sa fără de marginifaţă de oameni şi în ascultarea Sa faţă de Tatăl; iar în al treilea rând, înmoartea Sa de bunăvoie pentru mântuirea păcătoşilor.

ARTICOLUL AL V-LEADIN SIMBOLUL CREDINâEI
Care este articolul al V-lea din Simbolul Credinţei? „Azi a înviat atreia zi, după Scripturi”.
Care a fost cea mai mare biruinţă a lui Hristos? Învierea Sa dinmorţi.
Ce a arătat mai presus de toate dumnezeirea Sa atotputernică? Iarăşi, înviereaSa.
Ce eveniment a întărit mai presus de toate biruinţa lui Hristos asupraSatanei? Pogorârea Sa în Iad.
Ce este Iadul? Împărăţia întunericului celor mai de jos ale pământului unde Satana arestăpânire asupra morţii. Hristos „a putut, prin moartea Sa să surpe pe cel ceare stăpânirea morţii, adică pe diavolul” (Evr. II, 14).
Ce a făcut Hristos în Iad? Prin pogorârea Sa în Iad, El afăcut pe Satana să tremure şi să fugă de la faţa Sa. Miliarde de sufleteomeneşti, care se chinuiau acolo, s-au bucurat de pogorârea lui Hristos.
Ce a făcut Hristos pentru sufletele oamenilor? Le-a propovăduitEvanghelia Sa – Vestea cea Bună – şi a întărit biruinţa Sa asupra Satanei şiasupra morţii. Azi pentru că mulţi au primit-o, aceştia au fost mântuiţi.
În ce zi s-a petrecut învierea lui Hristos?
În a treia zi dupămoartea Sa, întocmai cum a vestit de multe ori ucenicilor Lui. El a muritVineri şi a înviat Duminica.
Care au fost cei dintâi martori ai învierii lui Hristos? Străjerii, careprimiseră poruncă de la evrei să păzească mormântul Său.
Cui au vestit ei învierea lui Hristos? Preoţilor şi bătrânilor evreilor.
Cum au reacţionat bătrânii şi preoţii la această veste?
S-au temut şi s-autulburat, i-au cumpărat pe străjeri „cu bani mulţi” şi le-au poruncit să meargăşi să răspândească vestea că „ucenicii Lui venind noaptea, L-au furat, pe cândnoi dormeam” (Matei XXVIII, 13).
Care este primul dintre ucenicii lui Hristos care a aflat despre înviereaSa? La mormântul Său îngerii au grăit femeilor galileene: „De ce căutaţi pe Celviu între cei morţi? Nu este aici, ci S-a sculat” (Luca XXIV, 5).
A arătat Hristos învierea Sa din morţi în chip netăgăduit? Cui?
Da, El s-a arătatviu, în trup, ucenicilor şi discipolilor Săi, nu o dată, ci de mai multe ori,vreme de 40 zile, aşa cum este scris în Evanghelii, în Faptele Apostolilor, înEpistolele apostolilor şi în Apocalipsă.
Ce a făcut Hristos în cele 40 de zile, între învierea Sa şi înălţarea Sa lacer?
I-a învăţat peucenicii Săi cele mai adânci taine ale împărăţiei lui Dumnezeu (Fapte I, 3).
De ce este scris că Hristos a înviat a treia zi, „după Scripturi”?
Pentru că înviereaSa a fost proorocită în Vechiul Testament (Ps. XVI, 9-10; Isaia LII). ChiarHristos S-a asemănat pe Sine cu proorocul Iona, spunând: „Că precum a fost Ionaîn pântecele chitului trei zile şi trei nopţi, aşa va fi şi Fiul Omului îninima pământului trei zile şi trei nopţi” (Matei XII, 40). Azi iarăşi, dupăînvierea Sa, le-a zis apostolilor: „Aşa este scris şi aşa trebuie să pătimeascăHristos şi să învieze din morţi, a treia zi” (Luca XXIV, 46).

ARTICOLUL AL VI-LEADIN SIMBOLUL CREDINâEI
Care este articolul al VI-lea din Simbolul Credinţei? „Azi S-a înălţat laceruri şi şade de-a dreapta Tatălui”
Când s-a înălţat Domnul de la pământ la cer? În a patruzecea zidupă învierea Sa.
Cum numim această zi? Ziua înălţării.
În ce loc s-a înălţat Domnul Iisus la cer? Pe MunteleMăslinilor.
Care au fost martorii înălţării Sale? Toţi ucenicii Săi credincioşi.
De ce s-a înălţat Domnul la cer?
Deoarece şi-aîncheiat slujirea Sa înaintea oamenilor şi a mers în locaşul Său veşnic.
S-a înălţat Hristos la cer cu trupul Său omenesc? Da, cu trupul Săuomenesc, în care a înviat din morţi.
De ce S-a înălţat în chip văzut înaintea multor martori?
Ca să-iîncredinţeze pe toţi cei care credeau în El că şi ei se vor înălţa astfel lacer după la învierea cea de obşte.
Ce înseamnă cuvintele: „Azade de-a dreapta Tatălui?” Iisus Hristos areaceeaşi mărire, slavă şi putere cu Tatăl. Înainte de înălţare, El i-a încredinţatpe ucenicii Săi, spunându-le: „Datu-Mi-s-a toată puterea în cer şi pe pământ” (MateiXXVIII, 18).

ARTICOLUL ALVII-LEA DIN SIMBOLUL CREDINâEI
Care este articolul al VII-iea din Simbolul Credinţei?
„Azi iarăşi va săvină cu slavă, să judece viii şi morţii, a cărui împărăţie nu va avea sfârşit”
Ce ne învaţă articolul al VII -lea din simbolul credinţei? Despre a douavenire a lui Hristos, despre judecata Sa asupra celor vii şi asupra celor morţişi despre înfăptuirea împărăţiei Sale cereşti veşnice.
Se va deosebi a doua venire a lui Hristos de cea dintâi?
Se va deosebi, iarfiinţele vor fi şi ele diferite. Prima Sa venire a fost în mare smerenie, sprea sluji oamenilor şi spre a Se jertfi pentru ei. A doua Sa venire va fi cumărire şi cu slavă spre judecata oamenilor, vii şi morţi.
Cum a înfăţişat El a doua venire a Sa?
El a zis: „Când vaveni Fiul Omului în slava Sa, şi toţi sfinţii îngeri cu El, atunci va şedea petronul slavei Sale. Azi se vor aduna înaintea lui toate neamurile şi îi vadespărţi pe unii de alţii precum desparte păstorul oile de capre” (Matei XXV,31-32). Iar după aceea îi va judeca pe cei drepţi şi pe cei nedrepţi, dupăfaptele lor.
Există vreo descriere a venirii Sale?
Există câteva. Depildă, Sfântul Apostol Pavel, mângâindu-i pe aceia întristaţi din pricina celorrăposaţi ai lor, zice: „Pentru că însuşi Domnul, întru poruncă, la glasul arhangheluluişi întru trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va pogorî din cer şi cei morţi întru Hristosvor învia întâi” (I Tesaloniceni IV, 16).
Mai există vreo mărturie din ceruri despre a doua Sa venire?
Da. La înălţareaSa, s-au arătat doi îngeri care au spus apostolilor: „De ce staţi privind lacer? Acest Iisus care S-a înălţat de la voi la cer, astfel va şi veni, precumL-aţi văzut mergând la cer” (Fapte I, 11).
Ce ne-a mai fost descoperit despre Judecata de Apoi? Chiar Hristos aspus că atunci când va veni a doua oară, întru slava şi puterea Sa „va răsplătifiecăruia după faptele sale”. (Matei XVI, 27)
Ce va zice El atunci celor buni şi credincioşi?
„Veniţi,binecuvântaţii Tatălui Meu, moşteniţi împărăţia cea pregătită vouă de la întemeierealumii” (Matei XXV, 34).
Dar ce va spune celor răi şi necredincioşi?
„Duceţi-vă de laMine, blestemaţilor, în focul cel veşnic, care este gătit diavolului şi îngerilorlui!” (Matei XXV, 41).
Azi ce se va întâmpla la sfârşit?
Cei drepţi vormerge la viaţa veşnică şi fericită, iar cei păcătoşi la chinul veşnic.
Cum va fi a doua venire a Domnului? Într-o clipă! „Căci, precumfulgerul iese de la răsărit şi se arată până la apus, aşa va fi şi venireaFiului Omului!” a zis El (Matei XXIV, 27).
Când va fi a doua Sa venire, Judecata de Apoi şi sfârşitul lumii?
Nu ne-a fostdescoperită vremea când vor avea loc aceste evenimente înfricoşătoare. Dumnezeunumai ne-a cerut să fim mereu pregătiţi să îl întâmpinăm. „Privegheaţi”, a zisEl, „şi fiţi gata, că în ceasul în care nu gândiţi, Fiul omului va veni” (MateiXXIV, 44).
Cum să ne pregătim pentru această zi înfricoşătoare?
Prin gânduri,simţire şi fapte drepte faţă de învăţătura Sa, faţă de poveţele Bisericii şi faţăde pilda sfinţilor Săi.
A pomenit Hristos de vreun semn al apropierii sfârşitului? Da. El a pomenitsemnele acestea: războaie, revoluţii, cutremure, revolte, foamete, ciumă,sărăcie, învăţători mincinoşi, trădări, creşterea urii şi căderea iubirii,privelişti înfricoşătoare, semne minunate pe cer, vrajbă şi tulburări întrepopoare şi altele (vezi MateiXXIV şi Luca XXI).
Suntem încredinţaţi că Hristos va birui toate acestea?
Pe deplin. Domnulşi Mântuitorul nostru va mântui multe suflete omeneşti în toate acestenenorociri, aşa cum a proorocit la începutul dramei neamului omenesc. Nici unuldintre cei care cred în El şi îi cheamă numele nu va pieri.

ARTICOLUL ALVIII-LEA DIN SIMBOLUL CREDINâEI
Care este articolul al VIII-lea din Simbolul Credinţei?
„Azi întru DuhulSfânt, Domnul de viaţă Făcătorul, care de la Tatăl purcede, Cel ce împreună cuTatăl şi cu Fiul este închinat şi slăv

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *